คณะกรรมการบริหาร

ข้อบังคับชมรม

ทำเนียบสมาชิก

ภาพกิจกรรม

โครงการ

มติที่ประชุม

ผู้จัดทำ

 Chanthaburi  Aeronautic Sports Club      ::      www.nayaiam.com/rombinchan.html      ::      E-mail : suwisuwan@gmail.com

ติดต่อ...ชมรมกีฬาทางอากาศและการบินจังหวัดจันทบุรี (ร่มบินจันท์)  โทร. 081-6220664

กรรมการบริหารชมรม
กีฬาทางอากาศและการบิน
จังหวัดจันทบุรี

สุชาติ เมืองพงษา
ประธานชมรม

ศุภกร กรีวัชรินทร์
รองประธานฯ.ฝ่ายนิรภัยการบิน

ร.อ.นิรันดร์  ยาโน
รองประธานฯ.ฝ่ายกิจการร่มบิน

สุรินทร์ เขียวหวาน
รองประธานฯ.ฝ่ายกิจการร่มร่อน

ภุชงค์ จันทมาลา
รองประธานฯ.ฝ่ายกิจการพาราเพลน

ธนภัทร สิทธิสมบูรณ์
รองประธานฯ.ฝ่ายกิจการแฮงไกลเดอร์

สุวิชาณ สุวรรณาคะ
เลขานุการชมรม

สุวิชาณ สุวรรณาคะ
เหรัญญิกชมรม

พิชิต ชนะสิทธิ์
นายทะเบียนชมรม

อนุกูล จรัลทรัพย์
กรรมการชมรม(ปฏิคม)

ไพศาล เรวัตร
กรรมการชมรม(ผู้ควบคุมการฝึก)

สินไช  คุ้มคง
กรรมการชมรม(ครูฝึก)

ศิริวรรณ อัคคะรัตน์
กรรมการชมรม(ช่างภาพ)

 

:

   
:
   
:

 

  สมาชิกกิตติมศักดิ์

พลเรือโทพงศ์ศักดิ์  ภูรีโรจน์


พลเรือโทพงศ์ศักดิ์  ภูรีโรจน์

ผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธิน
อดีตผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมกีฬาทางอากาศและการบินจังหวัดจันทบุรี

เสน่ห์  ชวลิต

 


นายเสน่ห์  ชวลิต

ที่ปรึกษาชมรมกีฬาทางอากาศและการบินจังหวัดจันทบุรี

 

ไปดู...ร่มบินจันทบุรี

ไปดู...ร่มบินรวมตัวมากที่สุดในประเทศไทย

 

ผลการแข่งขัน...แรลลี่ร่มบินทุเรียนโลก ครั้งที่ ๒

          

เปิ้ล ท่าตะแคง  เปีย ใบแตก  สินไช ไฟฟ้า  ภุชงค์ หงายเต่า  ธนเดช หัวทิ่มบ่อ

 

 

 
  

 

 

 
  

 

 
  
  

 

 

ลิขสิทธิ์ของ...ชมรมกีฬาทางอากาศและการบินจังหวัดจันทบุรี

Copyright © 2003 All rights reserved. Contact: suwisuwan@gmail.com   Powered by Suwichan  Suwannaka